Y CorauCr Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Ceir y cyfeiriad cynharaf at gantorion yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn 1132, yn ystod teyrnasiad Richard II.  Ganed Thomas Tomkins yn Nhyddewi yn 1572 a daeth yn aelod o gr yr Eglwys Gadeiriol pan oedd ei dad yn Organydd ac yn Gr-feistr.

Mae Cr yr Eglwys Gadeiriol ar ei ffurf bresennol yn unigryw yn y D.U. gan fod adran y prif gantorion yn cynnwys dim ond merched rhwng 8 a 18 oed. Mae clercod lleyg y cr yn gweithion lleol mewn nifer o alwedigaethau amrywiol.  Maer cr yn canu mewn pedwar gwasanaeth bob wythnos, ac maen nhw wedi recordio sawl CD, gydag un ohonyn nhw wedi gwerthu dros filiwn o gopau yn U.D.A., ac wedi cael ei ddarlledu sawl gwaith ar orsafoedd radio a theledur BBC.  Yn ystod y ddeng mlynedd ddiwethaf, maer cr wedi teithion helaeth o amgylch Ewrop, Awstralia ac U.D.A. (deirgwaith).  Maer cr yn chwarae rhan bwysig yng Ngŵyl yr Eglwys Gadeiriol, ac y mae wedi perfformio gyda Florilegium a Charivari Agreable, gan berfformio rhai o weithiau cerddorol Malcom Archer, Alun Hoddinott, Francis Jackson a Howard Goodall am y tro cyntaf.

Dyfernir Ysgoloriaethau Corawl o Fedi 2008 ymlaen (gweler isod).


Cr Bechgyn Eglwys Gadeiriol Tyddewi


Yn ogystal Chr yr Eglwys Gadeiriol ceir Cr Bechgyn ar wahn. Y bechgyn sy'n canu'r Gosber ar ddydd Mawrth a dydd Gwener (gyda'r clerigwyr lleyg bob pythefnos).

Mae'r Cr Iau yn agored i fechgyn a merched ym Mlynddoedd 3-6 ac ar hyn o bryd mae'n cynnwys 25 o gantorion o ysgolion cynradd yn Nhyddewi, Croes-goch a Solfach. Bydd y cr yn ymarfer am 3.45pm bob dydd Gwener ac yn canu mewn dau wasanaeth yn yr eglwys gadeiriol bob tymor. Bydd llawer o aelodau'r cr hwn yn mynd ymlaen i ganu yng Nghr yr Eglwys Gadeiriol neu'r Cr Bechgyn.

Caiff aelodau'r tri chr hyfforddiant gerddorol ragorol. Mae 'na fanteision eraill hefyd ar gyfer Cr yr Eglwys Gadeiriol a'r Cr Bechgyn: cnt hwy eu talu ac mae'r merched yn derbyn nifer o wersi canu bob blwyddyn gan ganwr proffesiynol gyda nawdd ariannol oddi wrth y Deon a'r Cabidwl.

Os oes diddordeb gan fab neu ferch mewn dod yn aelod o un o'r corau yna cysylltwch 'r Organydd a'r Cr-feistr, Alexander Mason ar 01437 720202 neu info@stdavidscathedral.org.uk


Cantorion Eglwys Gadeiriol Tyddewi


Yn 1991 sefydlwyd Cantorion yr Eglwys Gadeiriol, cr cymysg o oedolion. O dan arweiniad Simon Pearce (Organydd Cynorthwyol) ers 1988 mae'r cr yn canu'r gosber bob pythefnos ac weithiau yn dirprwyo dros gr yr eglwys gadeiriol yn ystod gwyliau'r hanner tymor. Bu'r cr hefyd ar wythnosau canu yn eglwysi cadeiriol Exeter a Henffordd ac yn Swydd Efrog.

YSGOLORIAETHAU CORAWL NEWYDD

O fis Medi 2008 mae Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn cynnig Ysgoloriaethau Corawl ac yn gwahodd ceisiadau oddi wrth altos (uwchdenor/contralto), tenoriaid a baswyr.

Mae ysgoloriaeth gwerth 3000 + ffioedd, llety rhad ac am ddim a gwersi canu, cyfleoedd i ganu yng nghyngherddau'r Ŵyl, recordio a theithio, a gwaith arall ar gael.

Ceir manylion gan Alexander Mason, Swyddfa'r Deondy, Tyddewi, Sir Benfro, SA62 6RH

Ffn: 01437 720128  e-bost: alexander.mason@hotmail.com

alexander.mason@hotmail.com

Chwilio/Search:
(Chwilio Manwl/Advanced Search)  

 

Copyright St Davids Cathedral - Site design Aukett Brockliss Guy